Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Grondkabels.nl wordt gedreven door Alfana, gevestigd te Buitenpost aan De Roede 7 9285 VK, kantoorhoudend te Buitenpost aan de Beatrixstraat 15 9285 TV,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder het nummer 01121069, BTW nr: NL1061.91.081.B01.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Grondkabels.nl. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Grondkabels.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Grondkabels.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Grondkabels.nlingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Grondkabels.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Deze wijzigingen worden op de website kenbaar gemaakt. Desgewenst kunnen deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden.
1.6 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Grondkabels.nl Nederland zijn vrijblijvend en Grondkabels.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Grondkabels.nl. Grondkabels.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Grondkabels.nl dit mee binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling.
2.3 Grondkabels.nl heeft het recht eventuele onjuistheden na de totstandkoming van de overeenkomst te corrigeren. De afbeeldingen op de website hebben slechts het doel een voorstelling te maken van de producten en zijn niet bindend. Aan de afbeeldingen en foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
3.3 Grondkabels.nl biedt de volgende betalingsmogelijkheden;

iDeal: iDeal is de veiligste, snelste en gemakkelijkste manier van betalen.
Wanneer u gebruik maakt van Internetbankieren dan kunt u betalen via iDeal. Bij het doen van een bestelling komt u deze mogelijkheid vanzelf tegen in het keuzemenu. U hoeft zich hier niet voor aan te melden. Na het uitvoeren van uw betaling via IDeal wordt uw bestelling direct verwerkt. Bij een normale overboeking via de bank duurt dit proces 1 dag langer. Meer informatie over IDeal vindt u op www.ideal.nl.

Vooruitbetaling: Indien u tijdens het betaalproces voor bankoverschrijving kiest, ontvangt u een e-mail van Buckaroo Online Payment Services. Buckaroo verwerkt de betalingen voor Grondkabels.nl. In de e-mail van Buckaroo vindt u een uniek betaalkenmerk die u bij uw bankoverschrijving dient te vermelden. Zo kunnen wij de betaling koppelen aan uw order. Wanneer het totaalbedrag op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt uw order verder verwerkt.

Afhalen: U kunt uw bestelling op afspraak afhalen en contant afrekenen op het volgende adres;

Beatrixstraat 15
9285 TV Buitenpost

 

Artikel 4. Levering

4.1 Na ontvangst van uw betaling worden de door u bestelde goederen normaal gesproken binnen 2 werkdagen bij u afgeleverd. Mocht een artikel niet meer voorradig zijn, dan wordt u door Grondkabels.nl hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De vermelde levertijden zijn gebaseerd op de levertijden zoals deze zijn opgegeven door onze leveranciers en de op dat moment aanwezige voorraden in ons magazijn. De door Grondkabels.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
4.2 Grondkabels.nl levert uitsluitend complete bestellingen af. Op de website en in de orderbevestiging geven wij aan van welke producten er minimaal 1 exemplaar op voorraad is. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt de levertijd van de complete bestelling verlengd.
4.3 U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij u worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan u ter beschikking worden gesteld. Indien u de afname weigert, of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor uw rekening en risico. Bij geweigerde zendingen worden verzend- en administratiekosten gefactureerd.
4.4 U dient de gekochte producten bij aflevering te controleren op de volgende punten:
– of de juiste producten zijn geleverd.
– of de geleverde producten in aantal overeenstemmen met de opdracht/order.
– of de geleverde producten onbeschadigd zijn ontvangen.
4.5 Grondkabels.nl brengt tot een aankoopbedrag van 75 euro inclusief BTW, standaard € 6,50 verzendkosten in rekening bij verzending binnen Nederland. Bij een aankoopbedrag vanaf 75 euro inclusief BTW worden bestelling binnen Nederland gratis bezorgd.

 

Artikel 5. Afkoelingsperiode en retournering

5.1 Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dit dan binnen 14 dagen schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt retour te sturen. In dit geval zijn de kosten en het risico van de retourzending voor rekening van u. Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Grondkabels.nl niet retour genomen.
Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Grondkabels.nl deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen.
5.2 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Grondkabels.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor risico van u komt, is Grondkabels.nlgerechtigd om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag. Grondkabels.nl zal u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Grondkabels.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Grondkabels.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Grondkabels.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Grondkabels.nl daarvan zo spoedig mogelijk te informeren. In ieder geval binnen 48 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.
8.2 Op de door Grondkabels.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.
8.3 Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt. Wanneer aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terug gezonden worden of voor uw rekening hersteld of vervangen worden.
8.4 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Grondkabels.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Grondkabels.nl kunnen worden uitgesloten.
8.5 Grondkabels.nl verstrekt geen garantie op lichtbronnen.
8.6 Grondkabels.nl stelt zich nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van de door ons geleverde artikelen, ongeacht hoe de schade is ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot; het niet goed functioneren van het product, verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het product.
8.7 Grondkabels.nl stelt zich nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, teksten en de gevolgen van te late levering.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Grondkabels.nl, dan wel tussen Grondkabels.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Grondkabels.nl, is Grondkabels.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Grondkabels.nl Nederland.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Grondkabels.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
10.2 De persoonlijke informatie bestaat uit alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. Grondkabels.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. Uw gegevens worden verwerkt en opgenomen in een of meer van onze bestanden maar worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Grondkabels.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, energiestoringen, natuurrampen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Grondkabels.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Grondkabels.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Grondkabels.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Grondkabels.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Grondkabels.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Grondkabels.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Grondkabels.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Grondkabels.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.